VOORWOORD


Deze schoolgids van openbare basisschool De Eiber bevat alle informatie over school en is bedoeld voor de ouders en verzorgers van onze leerlingen en voor ouders die nog een schoolkeuze moeten maken.
 
De schoolgids wordt aangevuld met een zogenaamde informatiegids, die gezamenlijk met een kalender aan alle ouders wordt uitgereikt. De informatiegids bevat informatie die jaarlijks verandert, zoals de groepsverdeling, gymnastiekuren, e.d.
 
In deze schoolgids wordt soms verwezen naar het Schoolplan en het Schooljaarplan. In deze plannen wordt het onderwijs op onze school, de kwaliteit en de schoolontwikkeling uitgebreid beschreven. Het Schoolplan en het Schooljaarplan zijn officiële documenten en moeten worden goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad (MR) en de onderwijsinspectie. Ze liggen op school bij de directie ter inzage en kunnen worden ingezien op het beveiligde deel van onze website, waar alle ouders een inlogcode voor hebben ontvangen.
 
Hoofdstuk 1 is een korte introductie van de school. Hier vindt u o.a. iets over de geschiedenis, de schoolgrootte en de teamsamenstelling.
 
Hoofdstuk 2 is een algemeen gedeelte. In dit hoofdstuk vindt u o.a. de uitgangspunten, onze visie op het onderwijs en een overzicht van de kerndoelen.
 
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de praktijk van ons onderwijs. In grote lijnen worden de kenmerken van het onderwijs in de kleuter-, onder-, midden- en bovenbouw geschetst. Daarnaast vindt u in dit hoofdstuk een overzicht van de lesmethodes die de school gebruikt.
 
Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de verander- en verbeterpunten voor de komende schooljaren. Deze punten zijn onderdeel van het Schooljaarplan dat voor meerdere jaren wordt vastgesteld. Ook staan we stil bij de wijze waarop we de kwaliteit van ons onderwijs volgen en waarborgen.
 
Hoofdstuk 5 handelt over de zorgstructuur op school. Verschillende onderdelen van de zorg komen aan de orde. Er is aandacht voor het Leerlingvolgsysteem maar ook informatie ten aanzien van de overgang naar het Voortgezet Onderwijs.
 
In hoofdstuk 6 is alle informatie verzameld die voor een goede schoolorganisatie belangrijk is. Naast het functioneren van de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad, vindt u hier ook een overzicht van de communicatiemiddelen die de school inzet, de klachtenregeling en de verzekeringen.
 
In hoofdstuk 7 wordt aandacht besteed aan de schoolregels en afspraken. Te denken valt aan de schooltijden, verzuim en de regels op het plein.
 
In hoofdstuk 8 vindt u alle overige informatie die in de voorgaande hoofdstukken nog niet is behandeld. Voorbeelden hiervan zijn de diverse activiteiten, de ouderbijdrage en de inzet van stagiaires.
 
Tot slot vindt u in het laatste hoofdstuk de algemene gegevens, zoals namen, adressen en telefoonnummers van onze school en de onderwijsstichting.
 
We verwachten dat door het lezen van deze schoolgids, het enthousiasme van ons team tot uitdrukking komt en u een goed beeld krijgt van onze school.
 
Om de sfeer te proeven en een totaalbeeld te krijgen van de school kan er altijd een afspraak gemaakt worden voor een rondleiding door de school en kennismaking met de teamleden.
 
Tot slot willen we aangeven dat een goed contact tussen ouders en school voor ons essentieel is. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u altijd bij ons terecht. Kom gerust even langs of maak een afspraak.
 
Vriendelijke groet,
 
Team o.b.s. De Eiber