4.1 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL


In juni 2011 is onze school bezocht door de inspecteur van het onderwijs. De bevindingen tijdens dit bezoek hebben geresulteerd in een positieve beoordeling (voldoende).
Als school stellen we ons doelen; wat willen we bereiken met het onderwijs zoals wij dat geven op o.b.s. De Eiber?
We hebben doelen opgesteld die voor een periode van vier jaar gelden. Deze doelen staan beschreven in het Schoolplan 2015-2019. Naast doelen voor vier jaar stellen wij ook doelen per schooljaar. Deze doelen worden beschreven in het Schooljaarplan. De actieplannen die per schooljaar opgesteld worden, zijn leidend voor het Schooljaarplan.
Aan het eind van ieder schooljaar vindt er een evaluatie en een eventuele bijstelling van onze doelen plaats. Via de tweewekelijkse nieuwsbrief worden ouders geïnformeerd over de stand van zaken.

4.2 UITGEVOERDE VERBETERACTIVITEITEN


Voor ieder schooljaar wordt een schooljaarplan opgesteld waarin heel specifiek de beleidsdoelstellingen voor dat schooljaar worden beschreven. Uitgangspunten voor het formuleren van beleidsdoelstellingen zijn o.a. Cito-scores, het inspectieverslag, het ouderpanel,  ouderenquête en een enquête onder leerkrachten.
De belangrijkste verbeteractiviteiten die in het schooljaar 2016-2017 zijn uitgevoerd:

 
Het schooljaarverslag 2016-2017 kunnen ouders bekijken op het beveiligde deel van onze website. Ouders krijgen inloggegevens.

4.3 VOORGENOMEN VERBETERACTIVITEITEN


Op De Eiber houden we ons voortdurend bezig met de ontwikkelingen binnen het onderwijs, afgestemd op onze school. Dit doen we door middel van het werken met actieplannen.
Speerpunten in ons beleid zijn het komende jaar:

 
Het schooljaarplan 2017-2018, met daarin een uitgebreide beschrijving van onze doelen en activiteiten, kunnen ouders bekijken op het beveiligde deel van onze website.

4.4 KWALITEITSINSTRUMENT KWINTOO


In samenwerking met de onderwijsbegeleidingsdienst Cedin werkt de school aan kwaliteitsbewaking (Kwintoo). Kwintoo is een integraal systeem voor interne kwaliteitszorg, dat aansluit op de toezichtsystematiek die de inspectie hanteert. Het is een instrument dat scholen concreet gereedschap geeft om systematisch en stapsgewijs de eigen kwaliteit te beschrijven, te onderzoeken en te verbeteren. Door middel van kwaliteitskaarten brengt de school de eigen kwaliteit in beeld. We willen hiermee systematisch de kwaliteit van het onderwijs beschrijven, bewaken en verbeteren.
 
We stellen ons daarbij 4 vragen:

 
Het instrument heet Kwintoo en bestaat uit 12 kwaliteitskaarten, verdeeld over 5 domeinen:

 
Per jaar worden vier kaarten afgenomen. Deze worden soms door het gehele team en soms door directie en/of ib-er ingevuld. Op basis van de uitkomsten wordt een verbeterplan opgesteld.

4.5 VAARDIGHEIDSMETER BIJ LEERKRACHTEN


Uit onderzoek blijkt dat de prestatie van een leerling staat of valt met het didactisch handelen van de leerkracht. Duidelijke uitleg en voldoende tijd besteden aan de lessen is erg belangrijk.
Onderzoek heeft aangetoond dat de factoren die van invloed zijn op het leren van het kind zijn te verdelen op leerlingniveau (motivatie, thuissituatie en achtergrondkennis), op schoolniveau en op het niveau van de leerkracht. Vervolgens blijkt dat voor de invloed die de school heeft op het leerproces het handelen van de leerkracht doorslaggevend is. De leerkracht bepaalt voor 66% de opbrengsten van de kinderen.
Met die gedachte heeft de onderwijsstichting in 2011 besloten om bij alle leerkrachten een vaardigheidsmeter af te nemen. Dat gebeurt tijdens instructielessen. In totaal worden tijdens de meting 23 indicatoren gescoord. Deze zijn onderverdeeld in ruim 100 vaardigheden. De norm voor een voldoende meting is dat alle 23 indicatoren op een vierpuntsschaal minstens een score hebben van 2.4.
Met het tweejaarlijks afnemen van de vaardigheidsmeter krijgen de leerkracht en de school zicht en grip op de onderwijsleerprocessen. N.a.v. de uitkomsten van de vaardigheidsmeter stellen de leerkrachten een persoonlijk ontwikkelplan om de persoonlijk ontwikkelpunten te verbeteren.  
Uiteindelijk komt dit de leerlingen ten goede!

4.6 SVIB


 School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Aan de school is een gespecialiseerde School Video Interactie Begeleider (SVIB-er) verbonden, die korte beeldopnames maakt in de klas en enkele fragmenten vervolgens met de leraar nabespreekt. Net zo als dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de SVIB-er een beroepscode, waarin onder andere staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de beelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de SVIB-er en worden niet zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken leerkracht aan anderen vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders / verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.

4.7 OUDERENQUÊTE EN LEERLINGENQUÊTE


Om de twee jaar wordt er een ouderenquête en leerling-enquête afgenomen. De resultaten hiervan nemen we mee bij het opstellen van ons ontwikkelingsplan. Deze enquête is voor de school een belangrijk meetinstrument en voor u een goede gelegenheid uw mening over de school te geven.  Via een speciale nieuwsbrief informeren wij u over de resultaten en de actiepunten die wij hebben vastgesteld.

4.8 OPBRENGSTEN


Onze eindopbrengsten meten wij door de Cito-toetsen Rekenen & Wiskunde en Begrijpend lezen in groep 8. De resultaten van deze twee toetsen in de afgelopen drie jaar zien er als volgt uit:

  2014-2015 2015-2016 2016-2017
Rekenen 104,4 114 112,8
Begrijpend lezen 50,9 55,2 57,1
Eindtoets * 529,8 206 209,1

* = voor het eerst afgenomen in 2014-2015. In 2014-2015 was dit de Cito Eindtoets en in 2015-2016 de eindtoets Route 8.
 
Onze totaalopbrengsten gerekend over drie schooljaren worden door de inspectie als voldoende beoordeeld.
De eindopbrengsten gemeten op basis van de LVS-resultaten begrijpend lezen en rekenen/wiskunde en de eindtoets Route 8 zijn de afgelopen drie jaren twee maal voldoende en één maal onvoldoende. Dit schooljaar zijn de resultaten goed. Op de eindtoets (Route 8) scoorde groep 8 boven de bovengrens van de inspectie en de toetsnorm. Onze totaalopbrengsten gerekend over drie schooljaren worden door de inspectie als voldoende beoordeeld. De verwachting is dat de eindresultaten ook volgend schooljaar weer voldoende zullen zijn, gezien de opbrengsten in groep 7.
Onze tussenopbrengsten meten we aan de hand van de Cito LVS-toetsen die we afnemen. We stellen hiervoor schooldoelen (de schoolnorm) vast. De doelen zijn ambitieus en worden daar waar nodig bijgesteld.
De scores van de verschillende toetsen laten zien welke kinderen een achterstand hebben, of stagneren in de voortgang. Hier wordt dan extra aandacht aan besteed. Als blijkt dat voor een toets over de hele linie slecht wordt gescoord, gaan we onderzoeken hoe dit komt.
 
Hieronder volgt een overzicht:
 
Technisch lezen
Met uitzondering van groep 7 scoorden alle groepen in het schooljaar 2016-2017 boven de schoolnorm. We hebben hier de laatste jaren fors in geïnvesteerd. Het ingezette beleid heeft duidelijk effect gehad. Hierdoor hebben onze leerlingen een goede basis als het gaat om de leesvaardigheid.
 
Begrijpend lezen
Naast het behouden van de positieve resultaten bij het technisch lezen (de basis voor een goed tekstbegrip) lag onze uitdaging op het verder verbeteren van de vaardigheden op het gebied van begrijpend lezen.
Alle leerkrachten hebben scholing gevolgd betreffende het aanbieden van de lesstof.
De ingezette interventies hebben duidelijk het gewenste effect gehad. Alle groepen scoren boven de gestelde schoolnorm en ook boven de toetsnorm.
 
Rekenen
Ook hier scoren alle groepen boven de schoolnorm en de toetsnorm. De rekenstof wordt sinds afgelopen schooljaar verwerkt op de tablet. Hierdoor kan de stof meer op het juiste niveau worden aangeboden. Dit heeft een positief effect gehad op de resultaten.
 
Woordenschat
Alle groepen hebben voldoende groei doorgemaakt. Met uitzondering van groep 7 scoorden alle groepen in het schooljaar 2016-2017 boven de schoolnorm.
 
Spelling
Vier groepen scoren boven de schoolnorm. Twee groepen zitten onder de schoolnorm, maar wel op het landelijk gemiddelde.
 
Sociale competenties
De eindopbrengsten Sociale Competenties zijn dit schooljaar in alle groepen voldoende. De ingezette verbeteracties hebben dan ook het gewenste effect.
 
Algemeen
De resultaten passen bij de leerlingpopulatie op onze school. Dit betekent echter niet dat we tevreden zijn. In onze visie kunt u lezen dat we voortdurend in ontwikkeling zijn. We hebben dan ook als doel om ons onderwijs en de daarbij horende resultaten te verbeteren.
 
Bovengenoemde is een algemene beschrijving. Alle ouders kunnen op het beveiligde deel van de website een uitgebreide analyse bekijken.
 
Tevens verwijzen we naar hoofdstuk 4.2 en 4.3 waar we onze verbeteractiviteiten toelichten.