7.1 SCHOOLREGELS


Overal waar mensen samen zijn is het nodig met elkaar regels af te spreken. Op een school is dat niet anders. In de eerste plaats zijn dat regels die betrekking hebben op het op een prettige manier met elkaar omgaan, het goed omgaan met materiaal, de zorg dat iedereen erbij hoort.
Samen met de leerlingen worden er bij de start van het schooljaar ook gezamenlijke groepsregels afgesproken. De leerlingen hebben hierbij een belangrijke inbreng.
Verder  zijn er nog schoolregels, waarvan we hopen dat u ze zult respecteren. Deze regels worden aan het begin van ieder schooljaar besproken met de kinderen. De gedragsregels staan ook beschreven in het Kanjerprotocol dat u op onze website kunt vinden.

7.2 VOOR HET EERST NAAR SCHOOL


Binnen de grenzen van onze mogelijkheden is de school toegankelijk voor iedereen.
Toelaatbaarheid voor kinderen met een handicap hangt af van onze mogelijkheden en die van het kind.
Kinderen kunnen naar onze school als ze vier jaar zijn geworden. Na een mondelinge of telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek.
Tijdens dit gesprek komen de volgende punten aan de orde:
• Visie en werkwijze van de school;
• Functioneren en bijzonderheden van het kind;
• Zakelijke gegevens;
• Informatie over de ouderbijdrage;
• Schoolgids;
• Rondleiding door de school;
• Kennismaking met de groepsleerkracht.

Ongeveer 2 maanden voor de vierde verjaardag van uw kind ontvangt u een uitnodiging van de groepsleerkracht bij wie uw zoon of dochter is geplaatst voor een kennismakingsochtend/middag. Op deze dag zal de leerkracht verdere afspraken met u maken over de volgende kennismakingsmomenten.

7.3 SCHOOLTIJDEN


Maandag 8.30 uur - 12.00 uur 13.15 uur - 15.15 uur
Dinsdag 8.30 uur - 12.00 uur 13.15 uur - 15.15 uur
Woensdag 8.30 uur - 12.15 uur  
Donderdag 8.30 uur - 12.00 uur 13.15 uur - 15.15 uur
Vrijdag 8.30 uur - 12.00 uur 13.15 uur - 15.15 uur


Om 8.25 uur en 13.10 uur wordt er gebeld. Het is de bedoeling dat de kinderen dan meteen naar binnen gaan, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.
 
De leerlingen van de groep 1 zijn op de maandag- en vrijdagmiddag extra vrij. De leerlingen van groep 2, 3 en 4 zijn ook op vrijdagmiddag vrij.

7.4 HOE LAAT NAAR SCHOOL?


De kinderen mogen ‘s morgens vanaf  8.20 uur op school komen en  ‘s middags vanaf 13.00 uur. U wordt verzocht uw kind niet voor de genoemde tijden naar school te laten gaan omdat er dan namelijk nog geen toezicht op het schoolplein is.
De leerkrachten zijn vanaf een kwartier voor schooltijd tot een kwartier na schooltijd verantwoordelijk voor de leerlingen op het plein. Voor schooltijd lopen er dan ook minimaal twee leerkrachten op het plein. Wees u ervan bewust dat het (te) vroeg naar school laten gaan van uw kind buiten de verantwoordelijkheid van de leerkrachten valt.
Om 8.25 uur en 13.10 uur wordt er gebeld. Het is de bedoeling dat de kinderen dan meteen naar binnen gaan, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.
Kinderen hoeven voor 8.25 uur en 13.10 uur  niet naar binnen, tenzij de pleinwacht dit aangeeft.
Van 10.15 uur tot 10.30 uur is de pauze voor de groepen 3 t/m 8.
Vanaf 8.20 uur, in de speelkwartieren en vanaf 13.00 uur is er op het plein toezicht door leerkrachten.

7.5 AANTAL LESUREN


Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7520 uur. Leerlingen in de eerste 4 leerjaren (onderbouw) moeten ten minste 3520 uur les krijgen; in de laatste 4 leerjaren (bovenbouw) is dit 3760 uur. Voor de resterende 240 uur kunnen scholen uit de volgende drie mogelijkheden kiezen:
De lesuren kunnen bij de leerjaren 1 tot en met 4 worden ondergebracht.
De lesuren kunnen bij de leerjaren 5 tot en met 8 worden ondergebracht.
De lesuren kunnen gedeeltelijk bij de leerjaren 1 tot en met 4 en gedeeltelijk bij de leerjaren 5 tot en met 8 worden ondergebracht.

Aantal uren onderwijs per dag op de basisschool

De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten wel een echte onderbreking van de dag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan een stuk bezig zijn met leren. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De basisschool moet zorgen voor een evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag.

5-daagse schoolweek op de basisschool

Voor de groepen 3 tot en met 8 geldt een 5-daagse schoolweek. Basisscholen mogen maximaal 7 keer per jaar een 4-daagse schoolweek inroosteren. Dit is naast de weken die al 4-daags zijn, omdat de school gesloten is vanwege een algemene feestdag. Scholen moeten 4-daagse lesweken vooraf in de schoolgids aangeven en evenwichtig over het schooljaar verdelen. Voor leerlingen uit groep 1 en 2 van de basisschool is de 5-daagse schoolweek niet verplicht.
 
In onderstaande tabel treft u een overzicht voor komend schooljaar en de vorige schooljaren.
 
  Gr.1 Gr.2 Gr. 3 Gr.4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8
2017-2018 841:15 uur 917:15 uur 917:15 uur 917:15 uur 991:15 uur 991:15 uur 991:15 uur 991:15 uur
2016-2017 837:30 uur 913:30 uur 913:30 uur 913:30 uur 989:30 uur 989:30 uur 989:30 uur 989:30 uur
2015-2016 838:45 uur 909:15 uur 911:15 uur 911:15 uur 987:15 uur 987:15 uur 987:15 uur 991:00 uur
2014-2015 831:15 uur 905:15 uur 911:00 uur 911:00 uur 985:00 uur 985:00 uur 985:00 uur 988:45 uur
2013-2014 828:45 uur 904:45 uur 912:30 uur 912:30 uur 990:30 uur 990:30 uur 990:30 uur 994:45 uur
2012-2013 834:15 uur 908:15 uur 919:30 uur 919:30 uur 993:30 uur 993:30 uur 993:30 uur 993:30 uur
2011-2012 828:15 uur 906:15 uur 924:30 uur 924:30 uur 999:15 uur 999:15 uur 999:15 uur 999:15 uur
2010-2011 829:30 uur 907:30 uur 925:45 uur 925:45 uur 1000:50 uur 1000:50 uur 1000:50 uur 1000:15 uur

7.6 VERZUIM


Als uw kind ziek is, kunt u het tussen 8.00 uur en 8.30 uur ziekmelden. Dit kan telefonisch. Dit geldt ook voor afwezigheid in verband met bezoek aan een arts. Wij gaan er vanuit dat u periodieke controles door artsen en tandartsen buiten de schooltijden probeert te plannen.
Is uw kind langere tijd ziek dan neemt de leerkracht contact op over de mogelijkheid van huiswerk. Het initiatief mag uiteraard ook van u uitgaan.

7.7 ZIEKTE


Soms zijn kinderen niet meer echt ziek maar ook nog niet helemaal beter. De school is prettiger voor uw kind als het zich lekker en gezond voelt. Probeer kinderen die nog niet helemaal beter zijn thuis te laten aansterken want op school gaat dit meestal niet. We stellen hoge eisen aan kinderen en als uw kind nog niet helemaal genezen is, is dat lastig voor hem of haar en/of de leerkracht.

7.8 OPVANGADRES


Als er iemand langere tijd niet thuis is terwijl uw kind naar school gaat, geef dan een opvangadres of een telefoonnummer door. Als kinderen ziek worden is het prettig te weten waar ze terecht kunnen.

7.9 LESUITVAL


Het komt voor dat groepsleerkrachten afwezig zijn door ziekte of familieomstandigheden.
Wanneer het feit zich voordoet dat er een beroep moet worden gedaan op vervanging van een leerkracht, maken de openbare basisscholen gebruik van een eigen vervangingspool. Dit is een bestand van  leerkrachten waarop, indien nodig, een beroep gedaan kan worden. Incidenteel kan het voorkomen dat de vervanging niet intern of via deze pool opgelost kan worden. Dan besluit de directeur in het uiterste geval dat de betreffende groep die dag geen les heeft. Wel wordt er dan door de school opvang geregeld wanneer opvang thuis niet mogelijk is. Ook vragen we ouders een calamiteitenopvang te organiseren als de kinderen onverwachts geen les hebben. Het opdelen van een groep behoort bij ons op school niet tot de mogelijkheden.

7.10 HOE LAAT IN DE KLAS?


Om 8.25 uur en om 13.10 uur klinkt de schoolbel op het schoolplein. Dat is het sein voor de kinderen om naar binnen te gaan. Om 8.30 uur en 13.15 uur moeten zijn in de klas zijn, zodat we met lesgeven kunnen beginnen.
Voor de kleuters is er ’s morgens een uitzondering op deze regel. Zij kunnen ’s morgens vanaf 8.20 uur bij de juf in de klas gebracht worden. ’s Middags blijven ze op het plein, totdat de leerkracht met ze naar binnen gaat.

7.11 OP DE FIETS NAAR SCHOOL


Er is op school maar een beperkte ruimte om fietsen te stallen. De kinderen binnen het gebied Nieuwe Wijk, De Wisseling, De Adelaarweg en De Sportlaan komen daarom lopend naar school. Ook als uw kind na schooltijd een boodschap moet doen o.i.d., geldt de regel: Eerst even naar huis om de fiets op te halen. Voor de veiligheid van alle leerlingen en ouders is het verboden om op het schoolplein te fietsen. De regel is: lopen naast de fiets!
De kinderen die op de fiets mogen komen, kunnen hun fiets “parkeren” in de fietsenstalling op het plein. In de groep wordt aangegeven welke fietsenstalling gebruikt kan worden door de desbetreffende groep.

7.12 FRUIT ETEN


U kunt uw kind ’s morgens wat fruit en drinken meegeven naar school. In alle groepen krijgen de kinderen voor de pauze de gelegenheid hun fruit op te eten. Geeft u uw kind het fruit alstublieft op een dusdanige manier mee dat het binnen afzienbare tijd op te eten is.  We adviseren dringend  geen snoep, kauwgum of allerlei soorten koekjes mee te geven.

7.13 TRAKTATIES


Bij een feestje mag getrakteerd worden. Graag zien we bij verjaardagen gezonde traktaties. Wij vragen u hier rekening mee te houden. Tips voor gezonde traktaties zijn te vinden op: www.gezondtrakteren.nl. Trakteren met een klein cadeautje mag uiteraard ook. Maak het vooral niet te groot of te veel. Een verjaardag vieren gaat immers om het plezier en het delen, niet om de hoeveelheid.

7.14 SPEELGOED/MOBIELE TELEFOONS


Wanneer een kind er behoefte aan heeft een knuffel of ander speelgoed mee naar school te nemen, mag dit. Echter, het zoekraken of het breken van spulletjes geeft soms groot verdriet. Het meenemen is op eigen risico! Beeld- en geluidsdragers moeten zijn uitgeschakeld (ook op het plein). Dit geldt ook voor mobiele telefoons. De school kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken of stuk gaan van meegebrachte spullen.

7.15 VAKANTIEREGELING


Bij het tot stand komen van de vakantieregeling is rekening gehouden met het advies van een speciaal daartoe, vanuit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, ingestelde werkgroep. Het actuele vakantieoverzicht vindt u in de jaarkalender die alle ouders aan het begin van ieder schooljaar ontvangen en op onze website.

7.16 EXTRA VERLOF


Buiten de schoolvakanties om mogen de kinderen niet van school wegblijven, bijvoorbeeld om op wintersport te gaan of om familie in het buitenland te bezoeken.
 
Toestemming voor (extra) vakantieverlof dient u minimaal 6 weken van te voren schriftelijk bij de directeur van de school aan te vragen en kan slechts worden verleend wanneer:

Dit verlof:  
Verlof wegens gewichtige omstandigheden
Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per jaar of minder, moet altijd ruim van te voren worden ingediend bij de directeur van de school. Wanneer er sprake is van overmacht kan de directeur alsnog verlof verlenen, als binnen twee dagen na afwezigheid de reden wordt gemeld.
 
Enkele voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:  
De volgende situaties zijn in elk geval geen gewichtige omstandigheden:

 
Meer informatie?
Als u meer wilt weten over de leerplicht en alles wat daarmee samenhangt, kunt u bellen met een van de leerplichtconsulenten:  Dhr. A. Veltink, tel. 0523-289741.

7.17 VERNIELINGEN


Sommige kinderen beseffen onvoldoende dat elke vernieling geld kost. We vinden dat kinderen moeten leren respect te hebben voor eigendommen van anderen. In voorkomende gevallen zullen we ouders/verzorgers inlichten en de kosten eventueel verhalen op de ouders/verzorgers.

7.18 SCHORSING EN VERWIJDERING


Kinderen kunnen van school worden gestuurd, tijdelijk (schorsing) of voorgoed (verwijdering). Dit gebeurt alleen als een kind zich ernstig misdraagt, we spreken dan van wangedrag. De beslissing over schorsing wordt genomen door de directeur. Voordat een dergelijk besluit wordt genomen, moeten eerst de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers worden gehoord. Het College van Bestuur dient direct in kennis te worden gesteld van de schorsing. De beslissing over verwijdering wordt genomen door Het College van Bestuur. Als het besluit is genomen moet Het College van Bestuur proberen een andere school te vinden voor het kind. Alleen als dat niet lukt, na acht weken proberen, mag de school het kind de toegang weigeren. Als Het College van Bestuur bij haar besluit tot verwijdering blijft, kunnen ouders/verzorgers schriftelijk bezwaar aantekenen. Het College van Bestuur moet dan eveneens schriftelijk binnen vier weken op dat bezwaarschrift reageren. Als zij dan nog vasthoudt aan het besluit om het kind te verwijderen, dan kunnen de ouders/verzorgers in beroep gaan bij de rechter. Het besluit tot verwijdering moet worden opgegeven bij de inspectie. We hebben het hier over uitzonderlijke maatregelen waaraan al veel stappen vooraf zijn gegaan.