8.1 OVERBLIJVEN OP SCHOOL


Het over laten blijven van uw kinderen tegen een geringe vergoeding behoort tot de mogelijkheden bij ons op school. We organiseren dit samen met Stichting Welluswijs. Zij zorgen voor twee professionele medewerkers. Daarnaast heeft een aantal ouders zich bereid verklaard om dit mede te begeleiden, zij ontvangen hier een vergoeding voor.
Een aantal van hen heeft een speciale cursus gevolgd om het overblijven nog beter te kunnen organiseren.
De kosten voor het overblijven bedragen €2,- per keer. Koopt u echter een strippenkaart, dan betaalt u €1,50 per keer. Het is dus voordeliger om voor de laatste optie te kiezen.
Een volledige strippenkaart is voor 20x overblijven en kost dus €30,-. Het is mogelijk om vanaf €7,50 (5x overblijven) een strippenkaart aan te schaffen.
Elke keer dat uw kind gebruik heeft gemaakt van de overblijf zal er een vakje op de kaart worden aangekruist. Indien deze kaart vol is krijgt uw kind deze mee naar huis zodat u weet dat er een nieuwe kaart aangeschaft moet worden.
De strippenkaart blijft geldig zolang als uw kind bij ons op school zit. De overgebleven ‘strippen’ verhuizen elk schooljaar mee met uw kind naar de volgende groep. Houdt u er rekening mee dat als uw kind in groep 8 zit, de overgebleven strippen aan het eind  niet terugbetaald worden.
Onze voorkeur gaat er naar uit dat de strippenkaart niet contant wordt betaald, maar dat het te betalen bedrag wordt overgemaakt. Het banknummer is: NL90 RBRB 0928 9258 97. Als de strippenkaart vol is krijgt uw kind deze mee naar huis. Het is tevens het moment waarop van u wordt verwacht dat u het bedrag voor de nieuwe strippenkaart overmaakt. Bij het overmaken is het telkens belangrijk om de naam van uw kind + de groep te vermelden.
Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar directie@obsdeeiber.nl.
 
Coördinator: Bianca van der Velde: tel. 06-11587535.
 
Handboek overblijven
 
Alle regels en afspraken inzake het overblijven staan vermeld in het 'Handboek overblijven'. Dit handboek is bedoeld voor de overblijfkrachten en u als ouders. U kunt het document vinden onder het knopje ‘Overblijven’ op onze website. Indien uw kind gebruik maakt van het overblijven wordt van u verwacht dat u dit handboek heeft gelezen en akkoord bent met de inhoud.

8.2 BUITENSCHOOLSE OPVANG (STICHTING WELLUSWIJS)


Stichting Welluswijs verzorgt voor De Eiber de buitenschoolse opvang. De locatie van Stichting Welluswijs is gevestigd in hetzelfde gebouw als onze school!
Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar voor en na schooltijd. Stichting Welluswijs verzorgt de buitenschoolse opvang voor veel scholen in de regio Hardenberg. Wanneer u voorschoolse opvang afneemt, brengt de BSO-leidster de kinderen naar school. Voor de naschoolse opvang geldt dat de kinderen ’s middags van school gehaald worden en naar een opvanglocatie in de buurt gaan. In ons geval is dat in hetzelfde gebouw als onze school. Op deze locatie is een activiteitenprogramma opgezet waar kinderen aan deel kunnen nemen, daarbij komen aan de hand van thema’s diverse activiteiten aan bod.  Van natuur- tot sport- en spelactiviteiten, van lees- tot knutselactiviteiten.
Ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen voor BSO, wat betekent dat slechts een klein deel van de kosten zelf betaald dienen te worden.
Stichting Welluswijs biedt naast buitenschoolse opvang (4-13 jaar) ook dagopvang (0-4 jaar), peuterprogramma (2-4 jaar) en gastouderopvang aan in de regio Hardenberg. Zij hebben diverse locaties, dus altijd een locatie bij u in de buurt. Dankzij een intensief samenwerkingsverband is ook logopedie en fysiotherapie mogelijk. Stichting Welluswijs is ontstaan vanuit een fusie tussen Stichting ProKind Kinderopvang, Stichting Peuterspeelzalen Hardenberg e.o., Stichting Peuterspeelzalen Avereest en Gastouderbureau Vechtdal.
Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met de centrale administratie van Stichting Welluswijs op 0523-712272 (ma t/m vr 09.00-12.00 uur) of neem een kijkje op www.welluswijs.nl.

8.3 SINTERKLAASFEEST


Elk jaar brengt de Sint een bezoek aan onze school. Hij wordt dan door alle kinderen en belangstellenden op het plein ontvangen. De groepen 1 t/m 4 vieren het feest in aanwezigheid van de Sint en de groepen 5 t/m 8 vieren het feest binnen de groep. Ieder kind ontvangt op deze dag een cadeautje.

8.4 KERSTVIERING


Alle groepen van onze school vieren het Kerstfeest binnen de groep. Ook wordt er elk jaar een gezamenlijke kerstmaaltijd georganiseerd.

8.5 PASEN


Alle groepen schenken aandacht in hun activiteiten (muziek, handvaardigheid) aan Pasen.

8.6 KONINGSSPELEN


Tijdens de Koningsspelen wordt er jaarlijks een spelcircuit georganiseerd door de Ouderraad.


 

8.7 OUDERBIJDRAGE


Onze school heeft een vrijwillige ouderbijdrage om activiteiten die niet tot het  standaard lesprogramma behoren te bekostigen.
We denken hierbij aan: Kerst, Pasen, sport, musical en verzekering. Het bedrag dat hiervoor is vastgesteld is 15 euro.
De penningmeester van de ouderraad zal dit bedrag per automatische incasso innen. Dit kan in vier termijnen. Voor wie de gevraagde bijdrage moeilijk kan betalen is er de mogelijkheid om een regeling te treffen met de schoolleiding. Er wordt van ouders/verzorgers wel verwacht dat ze jaarlijks zelf contact opnemen.

8.8 SCHOOLREIZEN EN SCHOOLKAMP


Samen met een afvaardiging van de OR en de MR hebben we een protocol samengesteld. De stem van de ouders (OR en MR) wordt hierdoor ook meegenomen. Bij deze brengen wij u op de hoogte van de afspraken die voor u van belang zijn. Het volledige protocol kunt u inzien op school.

8.8.1 TE BETALEN BEDRAG


Er is voor gekozen om te werken met vaste bedragen. Voor de kleutergroepen is dit bedrag vastgesteld op €20,- en voor de groepen 3 t/m 7 op €25,-. De kosten voor het schoolkamp van groep 8 bedragen €75,-.
In principe staan deze bedragen voor drie jaar vast (2015-2018). Wel is het mogelijk deze bedragen bij grote prijsstijgingen / meevallers tussentijds aan te passen. U wordt hier dan ruim van tevoren van op de hoogte gebracht.
Voor wie de gevraagde bijdrage moeilijk kan betalen is er de mogelijkheid om een regeling te treffen met de schoolleiding. Er wordt van ouders/verzorgers wel verwacht dat ze jaarlijks zelf contact opnemen.
De bedragen worden samen met de vrijwillige ouderbijdrage per automatische incasso geïnd. Zie ook 8.5.

8.8.2 BESTEMMING


De bestemmingen kunnen elk jaar wisselen. Ze staan dus niet voor jaren vast. Ook de bestemming van het schoolkamp kan wisselen.

8.8.3 DATUM


De groepen 1 t/m 7 gaan op dezelfde dag op schoolreis.

8.8.4 GROEPSGROOTTE


De grootte van de groepen moet minimaal 40 kinderen zijn. Hierdoor kunnen de combinaties jaarlijks wisselen. Groepen van bijvoorbeeld 24 zullen niet meer alleen op schoolreis gaan.

8.9 MUSICAL GROEP 8


De kinderen van groep 8 voeren aan het eind van het schooljaar een musical op. Voor hen is dit tevens de feestelijke afsluiting van hun basisschooltijd.

8.10 MUSEUMBEZOEK/EXCURSIES


Verschillende groepen brengen incidenteel een bezoek aan een museum of maken een uitstapje naar een bezienswaardigheid. Dit kan in het kader van een project zijn, maar kan ook een waardevolle aanvulling zijn op de lesstof van dat moment.

8.11  SPORTEVENEMENTEN


Onze school neemt jaarlijks deel aan de volgende sportevenementen:
• schoolvoetbal
• schoolkorfbal
• sportdag (met de eigen school)
• avondvierdaagse
Ook wordt deelname aan andere buitenschoolse sportactiviteiten gestimuleerd.

8.12 SPONSORING


Het beleid van de school is er niet op gericht om het onderwijs via sponsorgelden te verwezenlijken. Incidenteel wordt er wel een beroep gedaan op de plaatselijke middenstand. Te denken valt aan een bijdrage voor de aanschaf van nieuwe schoolshirts of een bijdrage aan de verloting tijdens de musicalavond van groep 8.

8.13 OUD PAPIER INZAMELING


Op ons plein staat een vaste papiercontainer. U kunt uw oud papier er zelf in doen. Dit kan van 8.00 – 18.00 uur op werkdagen. Buiten deze tijden is het niet mogelijk oud papier te brengen. De ouderraad beheert de oud papier opbrengst en zorgt ervoor dat deze ten goede komt aan de school (uw kinderen).

8.14 HOOFDLUIS


Ter voorkoming van het luizenprobleem hebben wij een aantal moeders bereid gevonden alle kinderen na iedere schoolvakantie te controleren. Als het nodig is wordt er regelmatiger gecontroleerd. Bij constatering van hoofdluis neemt de directeur of de leerkracht contact op met de betreffende ouders en krijgen alle leerlingen uit de groep een brief mee.
Alle leerlingen hebben een luizenzak waar ze hun jas in stoppen. Deze gebruiken we het hele jaar door.

8.15 SOCIALE VEILIGHEID


Veiligheid is een logisch aspect van productaansprakelijkheid en behoorlijk ondernemerschap en maakt daarom integraal deel uit van het strategisch beleid van de organisatie. Veiligheidsbeleid is pas efficiënt als het daadwerkelijk bijdraagt aan de uitwerking van de visie en missie van de

organisatie. Veiligheid is een zaak van iedereen op school. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan een school zonder ongelukken. Daarin heeft ieder zijn eigen taken en verantwoordelijkheden:
 

Het bestuur
Het schoolbestuur is formeel eindverantwoordelijk voor de veiligheid op school, heeft aandacht voor veiligheidsmanagement en zorgt voor de randvoorwaarden.
 

De  directie
In de uitvoering is de directie verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid. De directie is de stimulator, uitdrager en ondersteuner van goed veiligheidsbeleid en wijst een coördinator aan.
 

De leerkrachten
Leerkrachten maken kinderen bewust in speciale lessen over veiligheid, en op momenten dat het van belang is, bijvoorbeeld tijdens de gymles of wanneer er gewerkt wordt met gereedschap. Leerkrachten bespreken met de leerlingen de huisregels en wijzen hen op onveilig gedrag.
 

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad kan het schoolveiligheid beleid op de agenda van de school plaatsen. De MR overlegt hierover met de schoolleiding en raadpleegt daarbij de achterban.
 

Ouders en Ouderraad
De ouders denken mee over de veiligheid in en om school en kunnen de directie hierop aanspreken. Zij signaleren onveilige situaties en stimuleren veilig gedrag bij hun kinderen. Hulpouders en andere helpers in school kennen de huisregels en weten wat ze moeten doen in noodsituaties. De ouders zijn bekend met de huisregels.
 

GGD
De GGD ondersteunt, adviseert en controleert de school op het terrein van hygiëne en gezondheid. Veiligheid is hiervan een onderdeel.
 

Brandweer
De brandweer controleert en adviseert de school op het gebied van brandveiligheid, het nemen van brandpreventiemaatregelen en het opstellen en oefenen van het ontruimingsplan.
 

Arbodienst
De arbodienst toetst onder andere de risico-inventarisatie en –evaluatie en adviseert bij het opstellen van het plan van aanpak.
 

Gemeente
De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. Daarnaast heeft ze taken op het gebied van onderhoud van het gebouw en de omgeving.
 

Crisismanagement
In iedere buitengewone situatie die als gevolg van een ernstige onvoorziene gebeurtenis bedreigend is voor de continuïteit van een organisatie, of voor het leven van de personen die daarin werken, wordt een crisismanagementteam samengesteld. De wijze waarop dat team wordt samengesteld staat beschreven in het Veiligheidsplan.

8.16  BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV)

Minstens een keer per jaar oefenen we met de kinderen het ontruimen van de school. Aanvankelijk wordt dit aangekondigd, later kan dit ook onverwachts voorkomen. We proberen wel te allen tijde panieksituaties te voorkomen. Het sein wordt gegeven door middel van een slow-woop alarminstallatie. Tijdens de brandpreventieweek, meestal in oktober, bestaat de mogelijkheid om de ontruimingsoefening te laten samenvallen met een demonstratie en voorlichting gegeven door de plaatselijke vrijwillige brandweer.
In iedere klas en overige werkruimtes hangt een plattegrond van de school, waarop de vluchtroute is aangegeven.
Zes leerkrachten worden jaarlijks (bij)geschoold in de bedrijfshulpverlening.