Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Sociale ontwikkeling leerlingen


Arcade


Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

 
Kinderen leren en ontwikkelen vaardigheden, die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale vaardigheden dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, een pestvrije leeromgeving, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 
 

Onze school


De zorg voor het pedagogische klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is een speerpunt op onze school. Ons doel is een optimale persoonlijkheidsontwikkeling van ieder kind op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. De Eiber is sinds 2014 een erkende Kanjerschool.

De doelen van de Kanjertraining zijn terug te zien binnen onze school. Deze doelen zijn:
Een goede band krijgen met elkaar (leerling met leerkracht en leerlingen met elkaar) en zich prettig voelen in de klas;
Zich niet laten verleiden tot sociaal destructief gedrag;
Bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas;
Versterken van sociale vaardigheden bij de kinderen;
Beheersen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten door kinderen;
Bewust worden van eigenheid bij de kinderen; ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben.
Er is aandacht voor multiculturele achtergronden. We leren de leerlingen naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Onze school is een oefenplek voor democratisering en socialisering met als doel actief burgerschap.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen wordt gevolgd middels de Kanjervragenlijst. Tweejaarlijks wordt een vragenlijst door leerkrachten en kinderen vanaf groep 6 ingevuld. Daarnaast wordt er jaarlijks een sociogram opgesteld. Zodra blijkt dat een leerling 'rood' scoort bij meerdere items, volgen er gesprekken met de leerling/ouders. Op basis van de resultaten worden handelingsadviezen vanuit de Kanjertraining met de ouders besproken. De leerkracht maakt afspraken met ouders over nodige interventies.

Bekijk hier het Kanjerprotocol >>