De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
 
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 

Onze schoolWij hebben de leerling-populatie goed in beeld en nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen ter verbetering. De tussen -en eindopbrengsten worden twee keer per jaar op leerling-niveau, groepsniveau en schoolniveau geanalyseerd. Daar waar nodig wordt het onderwijs aangepast.

Zo signaleren we welke kinderen meer begeleiding nodig hebben bij het leer- en ontwikkelingsproces en kunnen dan gerichte hulp bieden, zowel aan de onderkant als aan de bovenkant. In de groepen 1 en 2 observeren we ook met behulp van kijklijsten de voortgang van de kinderen. Daarnaast hanteren wij het dyslexieprotocol voor de groepen 1 t/m 5. Voor het volgen van de ontwikkeling op sociaal emotioneel vlak gebruiken wij observatie- en vragenlijsten van Kanjertraining; KANVAS. 
De kinderen krijgen gedurende hun schoolloopbaan periodiek te maken met Cito-toetsen. Deze gebruiken we voor het leerlingvolgsysteem (digitaal). Met behulp van deze toetsen krijgen we een onafhankelijk beeld van de prestaties van de kinderen. De Cito-toetsen hanteren objectieve normen die landelijk genormeerd zijn. Op deze manier kan beoordeeld worden hoe de leerling staat ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

De volgende toetsen worden jaarlijks afgenomen:
Toets Groep
DMT - AVI 3 t/m 8
Begrijpend lezen 3 t/m 8
Spelling 3 t/m 8
Rekenen en wiskunde 3 t/m 8
Woordenschat 3 t/m 8
Kanvas (Kanjer vragenlijst) 6 t/m 8
NIO + Route 8 (eindtoets) 8

   


In groep 8 is dit jaar geen Route 8 eindtoets afgenomen.

 

Schooladviezen


De afgelopen drie schoolaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit:
 
Onderwijstype
2017-2018
2018-2019
2019-2020
VWO/gymnasium 2 2  
HAVO/VWO 4   6
HAVO 4 5  
VMBO TL/HAVO 2 1 4
VMBO TL   4  
VMBO Kader/TL 2 1 4
VMBO Kader 2 2  
VMBO Kader met LWOO      
VMBO Basis/Kader 1 1 4
VMBO Basis 3 3  
VMBO Basis met LWOO      
Parktijkonderwijs      
       
Totaal aantal leerlingen 20 19 18

Eindtoets 2020: i.v.m Covid 19 is er geen eindtoets afgenomen. In het schooljaar 2018 - 2019 waren de eindopbrengsten voldoende. Route 8 is de toets die wij hanteren in groep 8 als eindtoets. Daarnaast wordt er in het begin van het nieuwe schooljaar de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afgenomen. Deze uitslag nemen wij, samen met de gegevens van het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 (CITO), mee voor advies vervolgonderwijs. Hiervoor gebruiken we de Friese Plaatsingswijzer.