Zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Schoolondersteuningsprofiel


Wat is het schoolondersteuningsprofiel?


In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. 
Deze school maakt onderdeel uit van Onderwijsstichting Arcade en tevens van het 
samenwerkingsverband Veld, vaart en vecht afdeling Slagharen. Klik hier voor meer informatie >> 

Hier vindt u tevens meer informatie over de werkwijze en verwijzing. 
 

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel 


Het schoolondersteuningsprofiel ligt ter inzage op onze school. Hieronder volgt een samenvatting. 

Op onze school stemmen wij het onderwijs zo goed mogelijk af op wat een kind nodig heeft om te kunnen en om zich te ontwikkelen. Kinderen met extra onderwijsbehoeften zijn welkom op onze school. Wij hebben onder meer een aanbod voor leerlingen met taal-leesproblemen, met (ernstige) rekenproblemen, voor leerlingen met een beneden-gemiddelde intelligentie, voor hoogbegaafde leerlingen en voor leerlingen met gedragsproblemen.
Onze intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van kinderen met extra onderwijsbehoeften.
Verder is aan onze school een orthopedagoog verbonden en kunnen we gebruik maken van specialisten die werken voor het samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht.

Wanneer we zorgen hebben over de ontwikkeling van een leerling, delen we deze zorgen vanaf het eerste moment van signaleren met de ouders. We willen de ervaringskennis van ouders benutten voor de begeleiding op school. We zien school en ouders als partners die samen optrekken om een kind met extra onderwijsbehoeften zo optimaal mogelijke ontwikkelingskansen te bieden.

Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan onze school kan bieden. Dan zoeken we samen met de ouders naar een passende oplossing. Hieronder geven we beknopt weer op welke manier we op onze school leerlingen met extra onderwijsbehoeften de ondersteuning bieden die ze nodig hebben.
 
De leerlingen worden bij de overgang naar een nieuwe groep doorgesproken tijdens een ‘warme’ overdracht.
Van elke leerling wordt een verslag bijgehouden. (Dossier en dossieroverzicht in Parnassys.)
Leerkrachten werken met groepsplannen en een didactisch groepsoverzicht. Hierin worden de onderwijsbehoeften van elke leerling omschreven, gericht op instructie, aanbod, verwerking en doelen op korte termijn. Kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften worden in een groepsplan per vakgebied geclusterd.
 
We volgen de ontwikkelingen van de leerlingen met behulp van onafhankelijke toetsen en methode gebonden toetsen. Minimaal twee keer per jaar worden alle leerlingen besproken met de intern begeleider. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben worden vaker besproken en indien nodig wordt er een handelingsplan gemaakt door de groepsleerkracht. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

Mocht na de evaluatie van het handelingsplan blijken dat het beoogde effect niet optreedt dan kan er het volgende gebeuren: 
Bijstellen van het plan (in overleg met ouders)
Consultatie collegiaal consulent sbo
Onderzoek aanvragen bij externe professionals
Aanmelden bij het zorgplatform van het samenwerkingsverband
Andere hulpverlenende instanties raadplegen
Schoolarts/schoolverpleegkundige GGD
Ambulante begeleiding
Logopediste
Bureau Jeugdzorg
Maatschappelijk werk.
Aanvraag beschikking bij de PCL voor speciaal basisonderwijs
 
Structurele voorzieningen voor kinderen met extra onderwijsbehoeften
Beschikt de school over een speciale groep waar bepaalde kinderen (een deel van de week) apart les krijgen? Zo ja, om wat voor groep gaat het?
De NT2 kinderen uit de groepen 3 en 4 krijgen 4 keer per week 15 minuten meer grip op hun Nederlandse taalverwerving door gebruik te maken van de methode ‘Zien is snappen’. De leerkrachten van deze groepen worden begeleid en ondersteund door een leerkracht (expertise in NT2) van ‘de Opstap’
 
De school heeft de mogelijkheid om meer begaafde leerlingen, die niet voldoende hebben aan wat school en/of de leerkracht hen kan bieden, de mogelijkheid hen aan te melden voor ‘Breinstein’ van onderwijsstichting Arcade.
 
Op welke onderdelen wil de school de komende tijd het onderwijsaanbod aan leerlingen met extra onderwijsbehoeften verder verbeteren en hoe?
Doordat twee leerkrachten gefaciliteerd zijn om ondersteuning te bieden bij onderwijs aan (meer) begaafden, wordt het onderwijsaanbod voor deze leerlingen verbeterd. Leerkrachten maken hier al volop gebruik van.
 
De rekenaanpak ‘Met sprongen vooruit’ moet wekelijks ingezet worden tijdens de rekenlessen. Een aantal leerkrachten gaan de cursus hiervoor volgen en binnen het team moeten afspraken komen hoe we dit gaan uitvoeren en borgen.
 
De locatiecoördinator voert klassenbezoeken uit en neemt de ‘Vaardigheidsmeter’ hierbij af. Na afloop voeren leerkracht en locatiecoördinator een gesprek over het klassenbezoek. Afspraken voortkomend uit het gesprek worden vastgelegd.
 
De ib-er komt regelmatig in de groepen kijken, met verschillende intenties. 
 
De ib-er gaat een start maken om samen met leerkrachten het analyseren van toetsen en resultaten naar een hoger niveau ‘te tillen’. Niet alleen productgerichte doelen formuleren, maar vooral beschrijvende doelen. Daarbij wordt het leerkrachtgedrag/aanpak wat nodig is om die doelen te bereiken beschreven. Hier wordt een start mee gemaakt in januari 2020 na afname Cito toetsen. In juni 2020 wordt gekeken wat ervoor gezorgd heeft dat doelen wel/niet gehaald zijn. Kindgesprekken worden steeds belangrijker in dit proces. Eventueel kan hierin een uitbreiding van het portfolio zitten. (Dit zal echter niet de prioriteit hebben.)
 
Door een actieteam wordt het woordenschatonderwijs en het begrijpend lezen op school geanalyseerd. Een belangrijke vraag hierbij is: ”Voldoet ons aanbod voldoende aan onze leerlingpopulatie?” Indien nodig worden daar acties op ingezet.
 

Gediplomeerde specialisten op school 

 
Specialist
Aantal dagdelen
Logopedist
2
Intern Begeleider 4
Meer en hoogbegaafdheid 5  wisselend binnen de scholengroep Avereest
Orthopedagoog op aanvraag
CC-er op aanvraag