Medezeggenschapsraad


Elke school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad. Zij heeft wettelijk geregelde rechten. De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders/verzorgers. Elke ouder of verzorger waarvan een kind op school zit kan zich kandidaat stellen voor de MR. Er worden hiervoor verkiezingen georganiseerd. De MR heeft 2 soorten rechten:

1. Instemmingsrecht:
Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn, zoals: schoolbeleidsplan en veranderingen daarin, het schoolreglement en de manier waarop ouders/verzorgers bij de school worden betrokken.

2. Adviesrecht:
De Medezeggenschapsraad adviseert de directie en het Bevoegd Gezag (bestuur) over hun plannen met de school. De raad is actief betrokken bij de voorbereiding van het schoolbeleid. De Medezeggenschapsraad vergadert eens in de zes weken. De vergaderingen zijn openbaar. De directeur heeft in de Medezeggenschapsraad een adviserende rol.
 

MR schooljaar 2018-2019


Oudergeleding:
Rani Langenberg (voorzitter)
Vincent Timmerman
Nathalie Bosch
Personeelsgeleding:
Corry Dijkstra
Frans van der Zwaag
Martje Zandbergen