Medezeggenschapsraad


Elke school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad. Zij heeft wettelijk geregelde rechten. De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders/verzorgers. Elke ouder of verzorger waarvan een kind op school zit kan zich kandidaat stellen voor de MR. Er worden hiervoor verkiezingen georganiseerd. De MR heeft 2 soorten rechten:

1. Instemmingsrecht:
Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn, zoals: schoolbeleidsplan en veranderingen daarin, het schoolreglement en de manier waarop ouders/verzorgers bij de school worden betrokken.

2. Adviesrecht:
De Medezeggenschapsraad adviseert de directie en het Bevoegd Gezag (bestuur) over hun plannen met de school. De raad is actief betrokken bij de voorbereiding van het schoolbeleid. De Medezeggenschapsraad vergadert eens in de zes weken. De vergaderingen zijn openbaar. De directeur heeft in de Medezeggenschapsraad een adviserende rol.

Vergaderdata:

17 september 2020
16 november 2020
19 januari 2021
18 maart 2021
22 april 2021 Scholengroepbreed
21 juni 2021
 

MR schooljaar 2021-2022


Oudergeleding:
Rani Langenberg (voorzitter)
Vincent Timmerman
Nathalie van der Klok

Personeelsgeleding:
Corry Dijkstra
Frans van der Zwaag
Sandra Geraets