Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Doelen en resultaten van ons onderwijs


Arcade


Wat is kwaliteitszorg? 


Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continu streven naar verbetering en borgen van kwaliteit. Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
Het bestuur heeft ook een plan, het ‘Strategisch Beleidsplan 2019-2023', waarin we onze ontwikkelrichting voor de komende vier jaren beschrijven. Er is een agenda vastgesteld, waarin ambitieuze doelen zijn opgenomen. Jaarlijks bespreken we of we onze doelen hebben bereikt en hoe we verder gaan. 
 
We hebben vastgelegd welke kwaliteit we binnen onze scholen willen zien, hoe dit wordt verantwoord en welke acties worden uitgevoerd. We baseren dit op het Inspectiekader 2017. De doelen van het onderwijs zijn vervolgens in de schoolplannen op scholengroepniveau en/of schoolniveau specifiek beschreven en worden jaarlijks besproken en vervolgd. 
 
Onderwijsstichting Arcade monitort de resultaten van het onderwijs met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Kwintoo en Volgsysteem voor leerresultaten ParnasSys. Voor onze nieuwkomersscholen gebruiken we het leerlingvolgsysteem DrieDeePlus. Een Kijkwijzer wordt gebruikt m.b.t. leerkrachtvaardigheden. In managementgesprekken worden doelen en resultaten van het onderwijs met de directeuren besproken:  

Maatregelen van het bestuur ter verbetering van de onderwijskwaliteit

   

Ontwikkelingen op onze school


Voor onze school geldt het basistoezicht van de inspectie. Het volledige verslag van het laatste bezoek is terug te vinden op de site van de inspectie: www.onderwijsinspectie.nl 

Om vaardigheden en deskundigheid op peil te houden volgen leerkrachten jaarlijks cursussen en trainingen. Daarnaast zijn er klassenbezoeken waarin de vaardigheden van de leerkracht op het gebied van instructie bekeken worden. N.a.v. dit klassenbezoek werkt iedere leerkracht aan persoonlijke ontwikkelpunten.

Als school stellen we ons doelen; wat willen we bereiken met het onderwijs zoals wij dat voor ogen hebben op De Eiber?
We hebben doelen opgesteld die voor een periode van vier jaar gelden. Deze doelen staan beschreven in het schoolplan 2019-2023. Naast doelen voor vier jaar stellen wij ook doelen per schooljaar. Deze doelen worden beschreven in het schooljaarplan.
Aan het eind van ieder schooljaar vindt er een evaluatie en een eventuele bijstelling van onze doelen plaats.

 


Uitgevoerde verbeter-activiteiten

Voor ieder schooljaar wordt er een schooljaarplan opgesteld waarin heel specifiek de beleidsdoelstellingen voor dat schooljaar worden beschreven. Uitgangspunten voor het formuleren van beleidsdoelstellingen zijn o.a. Cito-scores, het inspectieverslag, ouderenquête, leerlingen-enquête  en een enquête onder leerkrachten (Quick-scan, vanuit ons kwaliteitszorgsysteem KWINTOO).
   

Voorgenomen verbeteractiviteiten

Op Obs De Eiber houden we ons voortdurend bezig met de ontwikkelingen binnen het onderwijs, afgestemd op onze school.
Speerpunten in ons beleid voor het schooljaar 2023-2024 zijn o.a.:
   

Resultaten van ons onderwijs


De volgende toetsen worden jaarlijks afgenomen:
Cito Leerling in Beeld Groep
DMT - AVI 3 t/m 8
Begrijpend lezen 5 t/m 8
Rekenen & wiskunde 3 t/m 8
Woordenschat 3 t/m 8
Sociaal Emotioneel Kanjer 6 t/m 8
Doorstroomtoets 8
 

Analyse eindtoets
In april hebben de leerlingen van groep 8 de landelijk verplichte eindtoets gemaakt. Op de Eiber is dat de Route 8 toets geweest.

Referentieniveaus
Leesvaardigheid:
100% heeft 1F behaald (18 van de 18 leerlingen)
61,1% heeft 1F en 2F behaald (11 van de 18 leerlingen)

Taalverzorging:
94,4% heeft 1F behaald (17 van de 18 leerlingen)
27,8% heeft 1F en 2F behaald (5 van de 18 leerlingen)

Rekenen:
77,8% heeft 1F behaald (14 van de 18 leerlingen)
47,1 % heeft 1F en 1S behaald (8 van de 18 leerlingen)
 

Schooladviezen

De afgelopen schooljaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit:
 
Onderwijstype
2020-2021
2021-2022
2022-2023
VWO/gymnasium  3  1  3
HAVO/VWO  2  2   
HAVO  4  4  2
VMBO TL/HAVO    2  5  
VMBO TL  8  4  8
VMBO Kader/TL  4  1  
VMBO Kader      1  1
VMBO Kader met LWOO      
VMBO Basis/Kader     1   
VMBO Basis  2  2  4
VMBO Basis met LWOO      
Parktijkonderwijs       
       
Totaal aantal leerlingen  25  17  18