Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Burgerschap


Arcade


Burgerschapsonderwijs is op alle scholen van Arcade onderdeel van het curriculum. Wij vinden het belangrijk dat we in ons onderwijs aandacht besteden aan de voorbereiding van onze leerlingen op de samenleving. Dit houdt in dat we onze leerlingen sociale vaardigheden en omgangsregels leren, maar ook vaardigheden over de maatschappelijke dimensie, zoals diversiteit en democratie.  
Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen om een actieve bijdrage te leveren aan de complexe, pluriforme en multiculturele samenleving. 
Aspecten van burgerschap kunnen aan bod komen in een vak of leergebied dat inhoudelijk aansluit bij deze thematiek. Ook kunnen schoolbreed onderwerpen worden uitgewerkt, waarbij in alle groepen aandacht voor het thema is.  
Schooljaar 2018-2019 is door het ministerie van OCW gewerkt aan het verduidelijken van de burgerschapsopdracht voor scholen. Artikel 8 van de Wet op het primair onderwijs is hierop aangepast.  
 

Onze school


Visie 

Wij zien het als een taak van de school om kinderen op te voeden tot evenwichtige, fatsoenlijke, democratische, participerende en coöperatieve burgers van de Nederlandse samenleving. Zij moeten goed met anderen om kunnen gaan en deel kunnen nemen aan de samenleving.  Als school willen we kinderen regels, waarden, normen en samenwerking bijbrengen. Als de kinderen van onze scholen doorstromen naar het voortgezet onderwijs, willen we kinderen afleveren die stevig in de wereld staan met een goed gevoel van eigenwaarde, respectvol en eerlijk met elkaar omgaan en op die manier een steentje bij kunnen dragen aan onze maatschappij. We willen dat de kinderen begrijpen hoe de Nederlandse rechtsstaat werkt en wat er van hen verwacht wordt om in zo’n rechtsstaat goed te kunnen functioneren.  Onze school vindt het belangrijk dat de leerlingen kennis hebben van diverse religies en culturen en vanuit daar naar problemen en oplossingen kunnen kijken vanuit verschillende perspectieven. Op onze scholen leren zij op een verdraagzame manier met elkaar om te gaan. De school functioneert hierbij als een veilige oefenplaats voor kinderen. Burgerschapsvorming is niet een apart vak, maar zit verweven in ons hele onderwijsaanbod.
 

Bouwstenen

  1. Vrijheid en gelijkheid
  2. Macht en inspraak
  3. Democratische cultuur
  4. Identiteit
  5. Diversiteit
  6. Solidariteit
  7. Digitaal samenleven
  8. Duurzaamheid
  9. Globalisering
10. Technologisch burgerschap
11. Denk- en handelwijzen

School als oefenplaats

We leven als leerlingen, leerkrachten en ouders en instanties om de school heen in een mini samenleving.
Op school oefenen de leerlingen in het samenleven met elkaar. Dit doen wij door het gezamenlijk opstellen van schoolregels en groepsregels, het bespreken van sociaal gedrag zoals het begroeten van de leerkracht op het moment dat leerlingen binnenkomen of weer naar huis gaan, op je beurt wachten, geen vuil op straat of plein gooien, elkaar respectvol behandelen. 
De leerlingen leren hoe het is om te leven in een democratie. En hoe ze zelf conflicten kunnen oplossen. Soms gaat het goed, andere keren zou het beter kunnen. We vragen de leerlingen geregeld mee te denken over schoolzaken, bijvoorbeeld via de leerlingenraad. Om een invulling te geven aan onze visie en de doelen en bouwstenen, wordt gebruik gemaakt van de verschillende methodes en activiteiten. U kunt hierbij denken aan: U kunt meer informatie vinden in het protocol visie burgerschap en sociale integratie.