Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

School


Om op beleid en inhoudelijk niveau tot een eenheid te komen bestaan er op school verschillende overlegvormen. Taken en verantwoordelijkheden van ieder overleg staan duidelijk beschreven.

Het managementteam van scholengroep Avereest bestaat uit: de directie, de locatiecoördinatoren en de interne begeleiders. Zij zijn belast met de dagelijkse gang van zaken en hebben regelmatig overleg. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de zorg aan leerlingen binnen onze school, de kwaliteit van het onderwijs, het financieel beleid en het personeelsbeleid. 

Binnen onze scholengroep werken we met onderwijs ontwikkelteams op iedere school. Zij zijn gericht op en verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkelingen binnen onze scholengroep. Uiteindelijk is de directeur eindverantwoordelijk voor de veranderingen, opbrengsten e.d. die plaatsvinden. Een belangrijk uitgangspunt binnen onze school is dat iedere leerkracht, naast lestaken, ook een taak/verantwoordelijkheid heeft die betrekking heeft op het functioneren van de hele school.