Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Ouderraad


De OR (ouderraad) is een groep ouders/verzorgers die actief behulpzaam is bij o.a. vieringen, festiviteiten, klussen, school en veiligheid en het werven van middelen. Zij vergadert een aantal keren per jaar. Elke ouder of verzorger waarvan een kind op school zit kan zich kandidaat stellen voor de OR.

De OR organiseert veel activiteiten in een schooljaar en vraagt daarvoor een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage kan opnieuw vastgesteld worden door de OR en ter goedkeuring voorgelegd worden aan de MR.
De ouderbijdrage wordt gestort in het schoolfonds welke wordt beheerd door de penningmeester van de OR. Uit dit fonds worden de verschillende activiteiten bekostigd zoals schoolreisjes, schoolfeesten, vieringen, ouderavonden, sportevenementen, culturele activiteiten en dergelijke. De penningmeester legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af aan de ouders/verzorgers.